How To Run A Python Script With Notepad++

Rate this postHow To Run A Python Script With Notepad++ In this video I will show you how to use the NppExec Plugin in order to run a python script. All you have to do is to …

Tag: notepad++ python, [vid_tags]

Xem thêm: http://congnghemoi.cc/category/review

Nguồn: http://congnghemoi.cc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.